Aikido Tendokai Y. Kawahara Shihan Memorial Aikido Seminar.